Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

určená pre dotknutú osobu (zákazníka) a vydaná prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Obchodná spoločnosť NIGOL, s.r.o., IČO: 36 720 925,  so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12500/S ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Uvedené sa vzťahuje aj na zamestnancov prevádzkovateľa a tretie osoby, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú.  Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona je obchodná spoločnosť NIGOL, s.r.o., IČO: 36 720 925,  so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12500/S (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
 2. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa pre akékoľvek žiadosti, sťažnosti, pripomienky a otázky sú:
 3. NIGOL, s.r.o., Zvolenská cesta 85/A, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 720 925, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12500/S,
 4. E-mail: info@stknigol.sk
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 Nariadenia a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť zo strany dotknutej osoby. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Uvedené požiadavky môže dotknutá osoba zaslať elektronicky na e-mail gdpr@stknigol.sk.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva kalendárne mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Informácie poskytuje prevádzkovateľ bezodplatne.
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 • O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia a § 30 zákona prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Článok II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktoré pochádzajú z nasledovných zdrojov:
 2. údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla prevádzkovateľovi najmä v súvislosti s uzavretím zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo v rámci udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
 3. údaje pochádzajú z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií.

Článok III.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je jedna alebo viacero z nasledujúcich skutočností:
 2. plnenie zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo uskutočnenie opatrení zo strany prevádzkovateľa pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona);
 3. plnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Naradenia, a to konkrétne:
 4. vybavenie reklamácie podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 5. plnení ďalších povinností uložených prevádzkovateľovi ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 6. oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (podľa § 13 ods.1 písm. f) zákona) spočívajúci:
 7. vo vybavovaní otázok, sťažností alebo požiadaviek dotknutej osoby,
 8. v rozvoji a podpore vlastnej obchodnej činnosti prevádzkovateľa, predovšetkým formou rozosielania elektronických marketingových oznámení, prípadne uskutočňovanie marketingových telefonických hovorov za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov a pod.,
 9. podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona) pri vyplnení formulára „Pripomienka na koniec platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly“ za účelom odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na blížiaci sa termín konca platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly, najneskôr 3 mesiace pred uplynutím platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly,
 10. súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona) pri vyplnení formulára „Pripomienka termínu technickej a/alebo emisnej kontroly“ za účelom odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na termín vykonania technickej a/alebo emisnej kontroly, najneskôr 24 hodín pred termínom konania technickej a/alebo emisnej kontroly,
 11. súhlas dotknutej osoby so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona), t.j. súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov pomocou telefonických hovorov alebo elektronických prostriedkov, ponúkania obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa, ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa. V prípade maloletých mladších ako 16 rokov je nevyhnutné k súhlasu so spracúvaním osobných údajov pripojiť aj schválenie udelenia súhlasu zákonným zástupcom maloletého.
 12. Účelom spracúvania osobných údajov je:
 13. primárne plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, t.j. výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; vrátane zaevidovania dotknutej osoby do systému prevádzkovateľa, dodania služby (súhrnne ďalej tiež „produkty prevádzkovateľa“) vrátane prípadného následného riešenia práv z vadného plnenia, resp. zodpovednosti za vady, ďalej uskutočnenie  opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takej zmluvy a rovnako plnenie súvisiacich povinností zo strany prevádzkovateľa, pričom  poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom a pre jej plnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa splniť. Pre účely realizácie zmluvy prevádzkovateľ realizuje spracúvanie nasledovných osobných údajov dotknutej osoby: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, fakturačná adresa, bankové spojenie (IBAN), e-mail, telefónne číslo, EČV,
 14. pre účely vybavovania požiadaviek dotknutej osoby, sťažností alebo otázok (v závislosti od ich formy a obsahu) prevádzkovateľ spracúva kontaktné údaje dotknutej osoby (email, telefónne číslo), doplnkovo identifikačných údajov (meno, priezvisko, adresa pobytu) a obsah vzájomnej komunikácie,
 15. pre účely zasielania elektronických oznámení prevádzkovateľ spracúva kontaktné údaje dotknutej osoby (email, telefónne číslo),
 16. pre účely odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na blížiaci sa termín konca platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly, realizuje spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, EČV,
 17. pre účely odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na termín vykonania technickej a/alebo emisnej kontroly, realizuje spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, EČV,
 18. prevádzkovateľ osobné údaje spracúva automatizovane v informačných systémoch, ako aj manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov, prípadne zamestnancov príjemcu v zmysle § 28 zákona. Prevádzkovateľ vyššie uvedené údaje nepoužíva k rozhodnutiam výlučne na báze automatizovaného spracúvania vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 2 Nariadenia.

Článok IV.

Poskytovanie osobných údajov dotknutej osoby mimo Európskej únie

Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Článok V.

Použitie osobných údajov dotknutej osoby na automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Článok VI.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu môžu byť osoby:
  1. osoby podieľajúce sa na dodávaní produktov prevádzkovateľa na základe zmluvy (subdodávatelia), 
  1. iné subjekty v prípadoch, kedy poskytnutie takých údajov prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy  alebo ak je to nutné pre ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Článok VII.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho titulu. Osobné údaje dotknutej osoby budú prevádzkovateľom rovnako spracúvané po dobu vedenia prípadných súdnych sporov,
  1. pre účely odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na blížiaci sa termín konca platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly po dobu nevyhnutnú k vykonaniu uvedenej služby,
  1. pre účely odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na termín vykonania technickej a/alebo emisnej kontroly po dobu nevyhnutnú k vykonaniu uvedenej služby,
  1. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania elektronických či listinných oznámení, t.j., najdlhšie do 3 rokov od poskytnutia súhlasu, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu.
 2. Dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté osobné údaje dotknutej osoby, bude prevádzkovateľ v prípadoch, kde mu to ukladá všeobecne záväzný predpis archivovať počas predpísanej doby.
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho titulu.

Článok VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním anitvírového programu a pravidelnou údržbou počítačov, ako technické opatrenia na zabezpečenie objektov, v ktorých sú uchovávané osobné údaje dotknutej osoby.
 3. Prevádzkovateľ zálohuje osobné údaje v súlade s jeho bezpečnostným projektom na ochranu osobných údajov. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje dotknutej osoby úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami zákona  a Nariadenia.
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a ďalšie osoby zo skupiny dodávateľov prevádzkovateľa.

Článok IX.

Práva dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba má právo:
  1. kedykoľvek odvolať súhlas v prípadoch, kedy osobné údaje dotknutej osoby spracúva prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutej osobe spracúval, 
  1. právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje dotknutej osoby používa prevádzkovateľ. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie týchto informácií požiadala elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné, 
  1. právo na opravu, t.j. na prijímame primeraných opatrení, za účelom zabezpečenia presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré má prevádzkovateľ  o dotknutej osobe k dispozícii. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že údaje, ktorými disponuje prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, dotknutá osoba má právo obratom požiadať prevádzkovateľa o úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie údajov, 
  1. právo na výmaz osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 2. osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané,
 3. dotknutá osoba odvolala súhlas, na ktorého základe boli jej osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie,
 4. dotknutá osoba vzniesla námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní jej osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takého spracúvanie alebo  vzniesla námietky proti spracúvaniu jej osobných údajov pre účely zasielania elektronických či listinných marketingových oznámení, t.j. ponúkanie služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa, zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa, pre účely zasielania notifikačných SMS správ o blížiacom sa konci termínu platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly, zasielania notifikačných SMS správ o termíne technickej a/alebo emisnej kontroly,
 5. osobné údaje dotknutej osoby  boli spracúvané protiprávne,
 6. osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje,
 7. osobné údaje dotknutej osoby boli zhromaždené  v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti,
  1. právo na obmedzenie spracúvania, t.j. právo dotknutej osoby za určitých okolností požiadať prevádzkovateľa, aby prestal používať jej osobné údaje.  Ide o prípady, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 8. dotknutá osoba poprela presnosť jej osobných údajov, a to na dobu potrebnú  k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť,
 9. spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je protiprávne, avšak dotknutá osoba odmieta výmaz týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia,
 10. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 11. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu jej osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
  1. právo na prenosnosť údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi, vtedy, ak o to požiada prevádzkovateľa a ak boli osobné údaje poskytnuté  na inú tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal od dotknutej osoby na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej bola dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán,
  1. podávať námietky voči spracúvaniu údajov, ktoré sú založené na  legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak dotknutá osoba  nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a podá námietku, nebude  prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať,
  1. byť informovaná prevádzkovateľom v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia osobných údajov dotknutej osoby, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva  a slobody fyzických osôb vrátane dotknutej osoby,
  1. vo vzťahu k automatizovanému spracúvaniu nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre dotknutú osobu právne účinky alebo sa dotknutej osoby obdobným spôsobom významne dotýka,
  1. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, a to na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefónne číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Článok X.

Cookies a údaje o návšteve webovej stránky www.stknigol.sk

 1. Webová stránka www.stknigol.sk a online služby s ňou spojené môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. cookies.
 2. Cookie je malý súbor skladajúci sa zvyčajne s písmen a číslic, ktorý prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka webu pri opätovnej návšteve, a to ako náhle dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa webu a internetovým prehliadačom návštevníka.
 3. Súbor cookie ukladá preferencie dotknutej osoby pri prechádzaní webovej stránky alebo v prípade, že si dotknutá osoba prispôsobí webovú stránku svojim individuálnym požiadavkám. Pri nasledujúcej návšteve súbor cookie pripomenie webu preferencie dotknutej osoby a ponúkne dotknutej osobe prostredie, na ktoré bola dotknutá osoba podľa svojich posledných návštev zvyknutá. Prostredníctvom cookie sa môžu načítať skôr zadané informácie, napr. automaticky pred vyplniť prihlasovacie údaje. Ak dotknutá osoba odstráni všetky súbory cookies, bude musieť svoje predvoľby pre web prevádzkovateľa  nastaviť znova. V prípade použitia iného zariadenia alebo prehliadača, bude dotknutá osoba musieť rovnako svoje predvoľby oznámiť znova.
 4. Dáta sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s nasledovnými informáciami: dátum a čas vstupu dotknutej osoby na stránku prevádzkovateľa; koľko a aké stránky dotknutá osoba navštívila a koľko času na nich strávila; názov  internetovej domény a IP adresy dotknutej osoby, ktorá umožní dotknutej osobe vstúpiť na  internetové stránky prevádzkovateľa; internetový prehliadač, ktorý dotknutá osoba používa; operačný systém počítača dotknutej osoby a internetová stránka, z ktorej bola dotknutá osoba odkázaná na web.
 5. Súbory cookies používané na stránke www.stknigol.sk  a s ňou súvisiacich podstránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené v prehliadači dotknutej osoby iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavrie, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené v zariadení dotknutej osoby dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne dotknutá osoba neodstráni, pričom doba ponechania súborov cookie v zariadení dotknutej osoby závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia prehliadača dotknutej osoby.
 6. Prevádzkovateľ prevádzkuje na svojom webe iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné pre funkčnosť webu, sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môže dotknutá osoba odmietnuť. Dotknutá osoba môže nastavenia prehliadača podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak dotknutá osoba vykoná, nebude pravdepodobne môcť úplne využívať interaktívne funkcie webu prevádzkovateľa.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Uzavretím zmluvy s prevádzkovateľom, prípadne vykonávaním úkonov, ktoré vedú k uzavretiu zmluvy s prevádzkovateľom potvrdzuje dotknutá osoba, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. S týmito podmienkami dotknutá osoba súhlasí zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetového formulára „Pripomienka termínu konania technickej a/alebo emisnej kontroly“ a listinného formulára „Pripomienka na koniec platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly“. Zaškrtnutím súhlasu a/alebo svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujete, že podmienky ochrany osobných údajov v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň bude dotknutú osobu informovať o novej verziu týchto podmienok oznámením na e-mail, ktorý dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla alebo SMS správou na telefónne číslo, ktoré dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla.

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 14.09.2020.