Štatút súťaže


„ELEKTRIZUJÚCI máj v STK Nigol“

Článok I

Predmet a účel štatútu

 1. Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „ELEKTRIZUJÚCI máj v STK Nigol!“ (ďalej len ako „súťaž“), ktorej účastníci, ktorí sa zapoja do súťaže a jeden z účastníkov sa stane sa v zmysle tohto štatútu výhercom, môže vyhrať výhru tak, ako to je uvedené v tomto štatúte.

 Článok II

Organizátor súťaže

 1. Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť NIGOL, s.r.o., IČO: 36 720 925,  so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd.: Sro, vložka č. 12500/S (ďalej len ako „organizátor súťaže“).
 2. Organizátor súťaže je zároveň poskytovateľom ceny do súťaže.

Článok III

Trvanie súťaže a miesto konania súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční v období od 1.5.2023 do 31.5.2023.
 2. Miestom konania súťaže je stanica technickej a emisnej kontroly STK NIGOL nachádzajúca sa na adrese Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková.

Článok IV

Podmienky účasti v súťaži

 1. Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek:
 2. fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je staršia ako osemnásť rokov a splní podmienky tohto štatútu.
 3. Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva organizátorovi súťaže svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže bez výhrad.
 4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a ich blízke osoby. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže. V prípade ak osoba, ktorá nemala právo zúčastniť sa súťaže už výhru prevzala, je povinná na základe písomnej výzvy organizátora súťaže výhru organizátorovi súťaže vrátiť, respektíve nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
 5. Účastníci súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí organizátor súťaže. Účastníci súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.  
 6. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim ako aj v prípade správania sa súťažiaceho v rozpore s dobrými mravmi je organizátor súťaže oprávnený jednostranne vylúčiť takého súťažiaceho zo súťaže, a to aj bez jeho vedomia.

Článok V

Podmienky zapojenia sa do súťaže

 1. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je:
 2. Absolvovanie pravidelnej technickej a emisnej kontroly v stanici technickej a emisnej kontroly STK NIGOL nachádzajúcej sa na adrese Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková v období od 1.5.2023 do 31.5.2023.
 • správne a čitateľné vyplnenie súťažného formulára „ELEKTRIZUJÚCI máj v STK Nigol!“ v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mail, dátum vykonania technickej a emisnej kontroly, evidenčné číslo vozidla na ktorom bola vykonaná technická a emisná kontrola, dátum vyplnenia formulára, vlastnoručný podpis (ďalej len ako „súťažný formulár“),
 • odovzdanie vyplneného súťažného formulára na recepcií, ktorá sa nachádza priestoroch stanice technickej a emisnej kontroly STK NIGOL, Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková.

Článok VI

Výhry v súťaži a daň z výhry

 1. Výhry v súťaži sú:
  • Elektromobil Škoda Enyaq Coupe RS iV – víkendové požičanie vozidla (partnerská cena bližšia dohoda a podmienky cez www.adrimauto.sk, 0911 586 132)
  • Elektro kolobežka Xiaomi Mi Electric Scooter Essential
  • 2x výkon technickej + emisnej kontroly zadarmo v prevádzke STK NIGOL nachádzajúca sa na adrese Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková.
  • Samsung Powerbank 10000 mAh
 2. Ak hodnota výhry presiahne 350,-Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po prevzatí výhry.

Článok VII

Žrebovanie a odovzdanie výhry

 1. Žrebovanie výhercu súťaže sa uskutoční do 10-tich pracovných dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie do súťaže pomocou žrebovacieho softvéru podľa článku III bod 1. tohto štatútu v priestoroch stanice technickej a emisnej kontroly STK NIGOL nachádzajúcej sa na adrese Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková za účasti zástupcov organizátora súťaže poverených žrebovaním. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť termín žrebovania.
 2. Výherca bude vyžrebovaný len z tých účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do súťaže uvedené v tomto štatúte.
 3. Výsledok žrebovania bude výhercovi oznámený najneskôr do 3 (slovom troch) pracovných dní odo dňa žrebovania, a to prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo telefonicky. Výsledok žrebovania bude zároveň v lehote uvedenej v tomto bode uverejnený na webovej stránke organizátora www.stknigol.sk.
 4. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude súťažiaci informovaný o výhre, zodpovedá výlučne súťažiaci. V prípade, ak súťažiaci zadá nesprávne, resp. neexistujúce kontaktné údaje a z tohto dôvodu sa ho organizátorovi súťaže nepodarí kontaktovať, nárok na výhru výhercovi zanikne.
 5. Po vyžrebovaní je výherca povinný preukázať svoju totožnosť predložením dokladu totožnosti.  
 6. Pokiaľ výherca neodpovie na telefonické a/alebo e-mailové kontaktovanie, predmetom ktorého bude oznámenie o výhre najneskôr do 3 (slovom troch) pracovných dní od  uskutočnenia prvého pokusu o kontakt, jeho nárok na výhru zanikne, pričom kontaktovaný bude náhradný výherca, t.j. výherca vyžrebovaný ako druhý v poradí, a to obdobným spôsobom. Ak sa organizátorovi súťaže nepodarí skontaktovať spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete ani s náhradným výhercom, organizátor súťaže má právo naložiť s výhrou podľa vlastného uváženia.
 7. Výhry bude odovzdané výhercom osobne, a to v priestoroch stanice technickej a emisnej kontroly STK NIGOL nachádzajúcej sa na adrese Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková. Výhru Škoda Enyaq Coupe RS iV a 2x STK zadarmo dostane výherca vo forme výhernej poukážky. Termín odovzdania výhry bude upresnený po dohode organizátora súťaže s výhercom. Pokiaľ sa výherca nemôže zúčastniť slávnostného odovzdania výhry, je povinný splnomocniť na prevzatie výhry v mene výhercu inú osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
 8. Výherca nie je povinný výhru prijať. Neprevzatá výhra prepadá v prospech organizátora súťaže.
 9. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhry.

Článok VIII

Ochrana osobných údajov

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení (ďalej len „zákon“) je obchodná spoločnosť NIGOL, s.r.o., IČO: 36 720 925,  so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12500/S, t.j. organizátor súťaže (ďalej v tomto článku len ako „prevádzkovateľ“).
 3. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba jednotlivec, pričom nie je rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti. Dotknutou osobou sa na účely tohto štatútu rozumie súťažiaci (ďalej v tomto článku len ako „dotknutá osoba“).
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a zákon.
 5. Prevádzkovateľ pristupuje k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo, pričom osobné údaje dotknutej osoby sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.
 6. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 7. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi dotknutej osoby, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.
 8. Prevádzkovateľ získava od dotknutej osoby iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu podľa bodu 10. tohto článku.
 9. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
 10. meno a priezvisko,
 11. miesto trvalého pobytu,
 12. dátum narodenia,
 13. telefonický kontakt,
 14. evidenčné číslo vozidla.
 15. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom evidovania  všetkých súťažiacich, posúdenia splnenia podmienok súťaže, vyhodnotenia súťaže, kontaktovania výhercu, odovzdania výhry výhercovi. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na uvedené účely len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej so spracúvaním jeho osobných údajov.
 16. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu špecifikovaného v bode 10. tohto článku v súlade s Nariadením a zákonom. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí bezodkladne výmaz osobných údajov dotknutej osoby.
 17. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má súčasne aj právo získať prístup k týmto jej osobným údajom.
 18. Dotknutá osoba má právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
 19. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.
 20. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 21. Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).
 22. Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 23. Dotknutá osoba má právo na vymazanie (zabudnutie), ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne a protiprávne spracovávané. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,           d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 24. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, a to na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,                 so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefónne číslo: +421 /2/ 3231 3214;                     e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona                     č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 25. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 Nariadenia a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť zo strany dotknutej osoby. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Uvedené požiadavky môže dotknutá osoba zaslať elektronicky na e-mail info@stknigol.sk.
 26. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva kalendárne mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Informácie poskytuje prevádzkovateľ bezodplatne.
 27. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 28. O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia a § 30 zákona prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na webovej stránke www.stknigol.sk.
 2. Organizátor súťaže môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia tohto štatútu.  
 3. Zo strany organizátora súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.
 4. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
 5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a organizátor súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.

V Banskej Bystrici, dňa 28.4.2023