Štatút súťaže


„ELEKTRIZUJÚCI máj v STK Nigol“

Článok I

Predmet a účel štatútu

 1. Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „ELEKTRIZUJÚCI máj v STK Nigol!“ (ďalej len ako „súťaž“), ktorej účastníci, ktorí sa zapoja do súťaže a jeden z účastníkov sa stane sa v zmysle tohto štatútu výhercom, môže vyhrať výhru tak, ako to je uvedené v tomto štatúte.

 Článok II

Organizátor súťaže

 1. Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť NIGOL, s.r.o., IČO: 36 720 925,  so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd.: Sro, vložka č. 12500/S (ďalej len ako „organizátor súťaže“).
 2. Organizátor súťaže je zároveň poskytovateľom ceny do súťaže.

Článok III

Trvanie súťaže a miesto konania súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční v období od 1.5.2023 do 31.5.2023.
 2. Miestom konania súťaže je stanica technickej a emisnej kontroly STK NIGOL nachádzajúca sa na adrese Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková.

Článok IV

Podmienky účasti v súťaži

 1. Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek:
 2. fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je staršia ako osemnásť rokov a splní podmienky tohto štatútu.
 3. Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva organizátorovi súťaže svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže bez výhrad.
 4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a ich blízke osoby. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže. V prípade ak osoba, ktorá nemala právo zúčastniť sa súťaže už výhru prevzala, je povinná na základe písomnej výzvy organizátora súťaže výhru organizátorovi súťaže vrátiť, respektíve nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
 5. Účastníci súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí organizátor súťaže. Účastníci súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.  
 6. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim ako aj v prípade správania sa súťažiaceho v rozpore s dobrými mravmi je organizátor súťaže oprávnený jednostranne vylúčiť takého súťažiaceho zo súťaže, a to aj bez jeho vedomia.

Článok V

Podmienky zapojenia sa do súťaže

 1. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je:
 2. Absolvovanie pravidelnej technickej a emisnej kontroly v stanici technickej a emisnej kontroly STK NIGOL nachádzajúcej sa na adrese Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková v období od 1.5.2023 do 31.5.2023.
 • správne a čitateľné vyplnenie súťažného formulára „ELEKTRIZUJÚCI máj v STK Nigol!“ v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mail, dátum vykonania technickej a emisnej kontroly, evidenčné číslo vozidla na ktorom bola vykonaná technická a emisná kontrola, dátum vyplnenia formulára, vlastnoručný podpis (ďalej len ako „súťažný formulár“),
 • odovzdanie vyplneného súťažného formulára na recepcií, ktorá sa nachádza priestoroch stanice technickej a emisnej kontroly STK NIGOL, Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková.

Článok VI

Výhry v súťaži a daň z výhry

 1. Výhry v súťaži sú:
  • Elektromobil Škoda Enyaq Coupe RS iV – víkendové požičanie vozidla (partnerská cena bližšia dohoda a podmienky cez www.adrimauto.sk, 0911 586 132)
  • Elektro kolobežka Xiaomi Mi Electric Scooter Essential
  • 2x výkon technickej + emisnej kontroly zadarmo v prevádzke STK NIGOL nachádzajúca sa na adrese Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková.
  • Samsung Powerbank 10000 mAh
 2. Ak hodnota výhry presiahne 350,-Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po prevzatí výhry.

Článok VII

Žrebovanie a odovzdanie výhry

 1. Žrebovanie výhercu súťaže sa uskutoční do 10-tich pracovných dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie do súťaže pomocou žrebovacieho softvéru podľa článku III bod 1. tohto štatútu v priestoroch stanice technickej a emisnej kontroly STK NIGOL nachádzajúcej sa na adrese Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková za účasti zástupcov organizátora súťaže poverených žrebovaním. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť termín žrebovania.
 2. Výherca bude vyžrebovaný len z tých účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do súťaže uvedené v tomto štatúte.
 3. Výsledok žrebovania bude výhercovi oznámený najneskôr do 3 (slovom troch) pracovných dní odo dňa žrebovania, a to prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo telefonicky. Výsledok žrebovania bude zároveň v lehote uvedenej v tomto bode uverejnený na webovej stránke organizátora www.stknigol.sk.
 4. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude súťažiaci informovaný o výhre, zodpovedá výlučne súťažiaci. V prípade, ak súťažiaci zadá nesprávne, resp. neexistujúce kontaktné údaje a z tohto dôvodu sa ho organizátorovi súťaže nepodarí kontaktovať, nárok na výhru výhercovi zanikne.
 5. Po vyžrebovaní je výherca povinný preukázať svoju totožnosť predložením dokladu totožnosti.  
 6. Pokiaľ výherca neodpovie na telefonické a/alebo e-mailové kontaktovanie, predmetom ktorého bude oznámenie o výhre najneskôr do 3 (slovom troch) pracovných dní od  uskutočnenia prvého pokusu o kontakt, jeho nárok na výhru zanikne, pričom kontaktovaný bude náhradný výherca, t.j. výherca vyžrebovaný ako druhý v poradí, a to obdobným spôsobom. Ak sa organizátorovi súťaže nepodarí skontaktovať spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete ani s náhradným výhercom, organizátor súťaže má právo naložiť s výhrou podľa vlastného uváženia.
 7. Výhry bude odovzdané výhercom osobne, a to v priestoroch stanice technickej a emisnej kontroly STK NIGOL nachádzajúcej sa na adrese Priemyselná ulica 15460/10, 974 01 Banská Bystrica – Šalková. Výhru Škoda Enyaq Coupe RS iV a 2x STK zadarmo dostane výherca vo forme výhernej poukážky. Termín odovzdania výhry bude upresnený po dohode organizátora súťaže s výhercom. Pokiaľ sa výherca nemôže zúčastniť slávnostného odovzdania výhry, je povinný splnomocniť na prevzatie výhry v mene výhercu inú osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
 8. Výherca nie je povinný výhru prijať. Neprevzatá výhra prepadá v prospech organizátora súťaže.
 9. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhry.

Článok VIII

Ochrana osobných údajov

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení (ďalej len „zákon“) je obchodná spoločnosť NIGOL, s.r.o., IČO: 36 720 925,  so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12500/S, t.j. organizátor súťaže (ďalej v tomto článku len ako „prevádzkovateľ“).
 3. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba jednotlivec, pričom nie je rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti. Dotknutou osobou sa na účely tohto štatútu rozumie súťažiaci (ďalej v tomto článku len ako „dotknutá osoba“).
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a zákon.
 5. Prevádzkovateľ pristupuje k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo, pričom osobné údaje dotknutej osoby sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.
 6. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 7. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi dotknutej osoby, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.
 8. Prevádzkovateľ získava od dotknutej osoby iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu podľa bodu 10. tohto článku.
 9. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
 10. meno a priezvisko,
 11. miesto trvalého pobytu,
 12. dátum narodenia,
 13. telefonický kontakt,
 14. evidenčné číslo vozidla.
 15. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom evidovania  všetkých súťažiacich, posúdenia splnenia podmienok súťaže, vyhodnotenia súťaže, kontaktovania výhercu, odovzdania výhry výhercovi. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na uvedené účely len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej so spracúvaním jeho osobných údajov.
 16. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu špecifikovaného v bode 10. tohto článku v súlade s Nariadením a zákonom. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí bezodkladne výmaz osobných údajov dotknutej osoby.
 17. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má súčasne aj právo získať prístup k týmto jej osobným údajom.
 18. Dotknutá osoba má právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
 19. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.
 20. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 21. Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).
 22. Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 23. Dotknutá osoba má právo na vymazanie (zabudnutie), ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne a protiprávne spracovávané. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,           d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 24. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, a to na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,                 so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefónne číslo: +421 /2/ 3231 3214;                     e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona                     č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 25. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 Nariadenia a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť zo strany dotknutej osoby. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Uvedené požiadavky môže dotknutá osoba zaslať elektronicky na e-mail info@stknigol.sk.
 26. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva kalendárne mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Informácie poskytuje prevádzkovateľ bezodplatne.
 27. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 28. O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia a § 30 zákona prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na webovej stránke www.stknigol.sk.
 2. Organizátor súťaže môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia tohto štatútu.  
 3. Zo strany organizátora súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.
 4. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
 5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a organizátor súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.

V Banskej Bystrici, dňa 28.4.2023

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

určená pre dotknutú osobu (zákazníka) a vydaná prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Obchodná spoločnosť NIGOL, s.r.o., IČO: 36 720 925,  so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12500/S ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Uvedené sa vzťahuje aj na zamestnancov prevádzkovateľa a tretie osoby, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú.  Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona je obchodná spoločnosť NIGOL, s.r.o., IČO: 36 720 925,  so sídlom Zvolenská cesta 85/A, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12500/S (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
 2. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa pre akékoľvek žiadosti, sťažnosti, pripomienky a otázky sú:
 3. NIGOL, s.r.o., Zvolenská cesta 85/A, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 720 925, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 12500/S,
 4. E-mail: info@stknigol.sk
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 Nariadenia a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť zo strany dotknutej osoby. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Uvedené požiadavky môže dotknutá osoba zaslať elektronicky na e-mail gdpr@stknigol.sk.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva kalendárne mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Informácie poskytuje prevádzkovateľ bezodplatne.
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 • O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia a § 30 zákona prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Článok II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktoré pochádzajú z nasledovných zdrojov:
 2. údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla prevádzkovateľovi najmä v súvislosti s uzavretím zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo v rámci udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
 3. údaje pochádzajú z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií.

Článok III.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je jedna alebo viacero z nasledujúcich skutočností:
 2. plnenie zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo uskutočnenie opatrení zo strany prevádzkovateľa pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona);
 3. plnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Naradenia, a to konkrétne:
 4. vybavenie reklamácie podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 5. plnení ďalších povinností uložených prevádzkovateľovi ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 6. oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (podľa § 13 ods.1 písm. f) zákona) spočívajúci:
 7. vo vybavovaní otázok, sťažností alebo požiadaviek dotknutej osoby,
 8. v rozvoji a podpore vlastnej obchodnej činnosti prevádzkovateľa, predovšetkým formou rozosielania elektronických marketingových oznámení, prípadne uskutočňovanie marketingových telefonických hovorov za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov a pod.,
 9. podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona) pri vyplnení formulára „Pripomienka na koniec platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly“ za účelom odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na blížiaci sa termín konca platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly, najneskôr 3 mesiace pred uplynutím platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly,
 10. súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona) pri vyplnení formulára „Pripomienka termínu technickej a/alebo emisnej kontroly“ za účelom odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na termín vykonania technickej a/alebo emisnej kontroly, najneskôr 24 hodín pred termínom konania technickej a/alebo emisnej kontroly,
 11. súhlas dotknutej osoby so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona), t.j. súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov pomocou telefonických hovorov alebo elektronických prostriedkov, ponúkania obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa, ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa. V prípade maloletých mladších ako 16 rokov je nevyhnutné k súhlasu so spracúvaním osobných údajov pripojiť aj schválenie udelenia súhlasu zákonným zástupcom maloletého.
 12. Účelom spracúvania osobných údajov je:
 13. primárne plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, t.j. výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; vrátane zaevidovania dotknutej osoby do systému prevádzkovateľa, dodania služby (súhrnne ďalej tiež „produkty prevádzkovateľa“) vrátane prípadného následného riešenia práv z vadného plnenia, resp. zodpovednosti za vady, ďalej uskutočnenie  opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takej zmluvy a rovnako plnenie súvisiacich povinností zo strany prevádzkovateľa, pričom  poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom a pre jej plnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa splniť. Pre účely realizácie zmluvy prevádzkovateľ realizuje spracúvanie nasledovných osobných údajov dotknutej osoby: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, fakturačná adresa, bankové spojenie (IBAN), e-mail, telefónne číslo, EČV,
 14. pre účely vybavovania požiadaviek dotknutej osoby, sťažností alebo otázok (v závislosti od ich formy a obsahu) prevádzkovateľ spracúva kontaktné údaje dotknutej osoby (email, telefónne číslo), doplnkovo identifikačných údajov (meno, priezvisko, adresa pobytu) a obsah vzájomnej komunikácie,
 15. pre účely zasielania elektronických oznámení prevádzkovateľ spracúva kontaktné údaje dotknutej osoby (email, telefónne číslo),
 16. pre účely odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na blížiaci sa termín konca platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly, realizuje spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, EČV,
 17. pre účely odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na termín vykonania technickej a/alebo emisnej kontroly, realizuje spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, EČV,
 18. prevádzkovateľ osobné údaje spracúva automatizovane v informačných systémoch, ako aj manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov, prípadne zamestnancov príjemcu v zmysle § 28 zákona. Prevádzkovateľ vyššie uvedené údaje nepoužíva k rozhodnutiam výlučne na báze automatizovaného spracúvania vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 2 Nariadenia.

Článok IV.

Poskytovanie osobných údajov dotknutej osoby mimo Európskej únie

Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Článok V.

Použitie osobných údajov dotknutej osoby na automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Článok VI.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu môžu byť osoby:
  1. osoby podieľajúce sa na dodávaní produktov prevádzkovateľa na základe zmluvy (subdodávatelia), 
  1. iné subjekty v prípadoch, kedy poskytnutie takých údajov prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy  alebo ak je to nutné pre ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Článok VII.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho titulu. Osobné údaje dotknutej osoby budú prevádzkovateľom rovnako spracúvané po dobu vedenia prípadných súdnych sporov,
  1. pre účely odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na blížiaci sa termín konca platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly po dobu nevyhnutnú k vykonaniu uvedenej služby,
  1. pre účely odoslania notifikačnej SMS správy dotknutej osobe zo strany prevádzkovateľa na termín vykonania technickej a/alebo emisnej kontroly po dobu nevyhnutnú k vykonaniu uvedenej služby,
  1. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania elektronických či listinných oznámení, t.j., najdlhšie do 3 rokov od poskytnutia súhlasu, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu.
 2. Dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté osobné údaje dotknutej osoby, bude prevádzkovateľ v prípadoch, kde mu to ukladá všeobecne záväzný predpis archivovať počas predpísanej doby.
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho titulu.

Článok VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním anitvírového programu a pravidelnou údržbou počítačov, ako technické opatrenia na zabezpečenie objektov, v ktorých sú uchovávané osobné údaje dotknutej osoby.
 3. Prevádzkovateľ zálohuje osobné údaje v súlade s jeho bezpečnostným projektom na ochranu osobných údajov. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje dotknutej osoby úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami zákona  a Nariadenia.
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a ďalšie osoby zo skupiny dodávateľov prevádzkovateľa.

Článok IX.

Práva dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba má právo:
  1. kedykoľvek odvolať súhlas v prípadoch, kedy osobné údaje dotknutej osoby spracúva prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutej osobe spracúval, 
  1. právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje dotknutej osoby používa prevádzkovateľ. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie týchto informácií požiadala elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné, 
  1. právo na opravu, t.j. na prijímame primeraných opatrení, za účelom zabezpečenia presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré má prevádzkovateľ  o dotknutej osobe k dispozícii. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že údaje, ktorými disponuje prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, dotknutá osoba má právo obratom požiadať prevádzkovateľa o úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie údajov, 
  1. právo na výmaz osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 2. osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané,
 3. dotknutá osoba odvolala súhlas, na ktorého základe boli jej osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie,
 4. dotknutá osoba vzniesla námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní jej osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takého spracúvanie alebo  vzniesla námietky proti spracúvaniu jej osobných údajov pre účely zasielania elektronických či listinných marketingových oznámení, t.j. ponúkanie služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa, zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa, pre účely zasielania notifikačných SMS správ o blížiacom sa konci termínu platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly, zasielania notifikačných SMS správ o termíne technickej a/alebo emisnej kontroly,
 5. osobné údaje dotknutej osoby  boli spracúvané protiprávne,
 6. osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje,
 7. osobné údaje dotknutej osoby boli zhromaždené  v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti,
  1. právo na obmedzenie spracúvania, t.j. právo dotknutej osoby za určitých okolností požiadať prevádzkovateľa, aby prestal používať jej osobné údaje.  Ide o prípady, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 8. dotknutá osoba poprela presnosť jej osobných údajov, a to na dobu potrebnú  k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť,
 9. spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je protiprávne, avšak dotknutá osoba odmieta výmaz týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia,
 10. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 11. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu jej osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
  1. právo na prenosnosť údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi, vtedy, ak o to požiada prevádzkovateľa a ak boli osobné údaje poskytnuté  na inú tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal od dotknutej osoby na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej bola dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán,
  1. podávať námietky voči spracúvaniu údajov, ktoré sú založené na  legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak dotknutá osoba  nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a podá námietku, nebude  prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať,
  1. byť informovaná prevádzkovateľom v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia osobných údajov dotknutej osoby, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva  a slobody fyzických osôb vrátane dotknutej osoby,
  1. vo vzťahu k automatizovanému spracúvaniu nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre dotknutú osobu právne účinky alebo sa dotknutej osoby obdobným spôsobom významne dotýka,
  1. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, a to na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefónne číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Článok X.

Cookies a údaje o návšteve webovej stránky www.stknigol.sk

 1. Webová stránka www.stknigol.sk a online služby s ňou spojené môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. cookies.
 2. Cookie je malý súbor skladajúci sa zvyčajne s písmen a číslic, ktorý prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka webu pri opätovnej návšteve, a to ako náhle dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa webu a internetovým prehliadačom návštevníka.
 3. Súbor cookie ukladá preferencie dotknutej osoby pri prechádzaní webovej stránky alebo v prípade, že si dotknutá osoba prispôsobí webovú stránku svojim individuálnym požiadavkám. Pri nasledujúcej návšteve súbor cookie pripomenie webu preferencie dotknutej osoby a ponúkne dotknutej osobe prostredie, na ktoré bola dotknutá osoba podľa svojich posledných návštev zvyknutá. Prostredníctvom cookie sa môžu načítať skôr zadané informácie, napr. automaticky pred vyplniť prihlasovacie údaje. Ak dotknutá osoba odstráni všetky súbory cookies, bude musieť svoje predvoľby pre web prevádzkovateľa  nastaviť znova. V prípade použitia iného zariadenia alebo prehliadača, bude dotknutá osoba musieť rovnako svoje predvoľby oznámiť znova.
 4. Dáta sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s nasledovnými informáciami: dátum a čas vstupu dotknutej osoby na stránku prevádzkovateľa; koľko a aké stránky dotknutá osoba navštívila a koľko času na nich strávila; názov  internetovej domény a IP adresy dotknutej osoby, ktorá umožní dotknutej osobe vstúpiť na  internetové stránky prevádzkovateľa; internetový prehliadač, ktorý dotknutá osoba používa; operačný systém počítača dotknutej osoby a internetová stránka, z ktorej bola dotknutá osoba odkázaná na web.
 5. Súbory cookies používané na stránke www.stknigol.sk  a s ňou súvisiacich podstránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené v prehliadači dotknutej osoby iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavrie, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené v zariadení dotknutej osoby dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne dotknutá osoba neodstráni, pričom doba ponechania súborov cookie v zariadení dotknutej osoby závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia prehliadača dotknutej osoby.
 6. Prevádzkovateľ prevádzkuje na svojom webe iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné pre funkčnosť webu, sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môže dotknutá osoba odmietnuť. Dotknutá osoba môže nastavenia prehliadača podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak dotknutá osoba vykoná, nebude pravdepodobne môcť úplne využívať interaktívne funkcie webu prevádzkovateľa.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Uzavretím zmluvy s prevádzkovateľom, prípadne vykonávaním úkonov, ktoré vedú k uzavretiu zmluvy s prevádzkovateľom potvrdzuje dotknutá osoba, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. S týmito podmienkami dotknutá osoba súhlasí zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetového formulára „Pripomienka termínu konania technickej a/alebo emisnej kontroly“ a listinného formulára „Pripomienka na koniec platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly“. Zaškrtnutím súhlasu a/alebo svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujete, že podmienky ochrany osobných údajov v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň bude dotknutú osobu informovať o novej verziu týchto podmienok oznámením na e-mail, ktorý dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla alebo SMS správou na telefónne číslo, ktoré dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla.

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 14.09.2020.