MERANIE ZBRZDENIA VOZIDIEL 4×4 od 1.1.2021

Súčasťou technickej kontroly vozidiel je aj meranie brzdných síl. Ak je vozidlo poháňané len prednou alebo len zadnou nápravou, prípadne je možné na vozidle s pohonom 4×4 manuálne vypnúť pohon jednej nápravy, kontrolu bŕzd vykonávame v hale STK na brzdovej stolici. Pri vozidlách so stálym pohonom 4×4 sa test bŕzd vykonáva jazdnou skúškou mimo kontrolnej haly STK. Práve v tomto prípade došlo od nového roka k radikálnej zmene, ktorá platí pre všetky stanice technickej kontroly na území SR.

Zmena merania zbrzdenia vozidiel so stálym pohonom 4×4 od 1.1.2021

Zmena sa týka predovšetkým požiadaviek na zariadenie, ktoré sa môže na túto činnosť používať. Do konca roka 2020 bolo možné použiť pri jazdnej skúške bŕzd akékoľvek schválené a kalibrované meradlo spomalenia (decelerometer). Tieto zariadenia boli relatívne ľahko ovplyvniteľné a ani jedno z nich automaticky neprenášalo namerané údaje do celoslovenského informačného systému technických kontrol. Technik mohol bez ohľadu na výsledok testu bŕzd zadať údaje do systému tak, aby vozidlo spĺňalo požadované limity a absolvovalo kontrolu úspešne. Od 1.1.2021 nahradil decelerometre kalibrovaný mobilný telefón s aplikáciou mSTK.

Aplikácia mSTK

Aplikácia mSTK od spoločnosti TESTEK a.s., ktorá je poverená Ministerstvom dopravy SR na výkon odborného dozoru nad stanicami technickej kontroly v SR, je neoddeliteľnou súčasťou technických kontrol už niekoľko rokov. Technici ju využívajú na vyhotovenie a odosielanie údajov do informačného systému (napr. fotografie VIN čísla a stavu kilometrov).

Do aplikácie mSTK pribudol modul na meranie zbrzdenia vozidiel pri jazdnej skúške. Tento modul od roku 2017 vyvíjala spoločnosť TESTEK a.s. spolu so Slovenskou technickou univerzitou. Pri meraní aplikácia využíva akcelerometer zabudovaný v smart telefónoch, pričom zohľadňuje aj sklon vozovky (brzdenie do kopca) a GPS súradnice. Aplikácia tak dokáže komplexne vyhodnotiť celý priebeh skúšky bŕzd a pri nesplnení akejkoľvek zo základných podmienok merania (napr. minimálna rýchlosť vozidla), vyžiada opakované vykonanie testu. Po právoplatnom meraní sa údaje prenesú do informačného systému. Vykonanie merania zbrzdenia týmto spôsobom prakticky znemožňuje akúkoľvek manipuláciu či ovplyvňovanie výsledkov kontroly.

Podľa spoločnosti TESTEK a.s. dochádza pri porovnaní záznamov merania aplikácie mSTK s decelerometrom takmer k identickým výsledkom. Rozdiel v meraniach bol v priemere len -0,24 percentuálneho bodu (bežné motorové vozidlo do 3,5 t vyrobené po r. 2012 musí dosiahnuť minimálne zbrzdenie na úrovni 58 %).

Problémy spojené s novým spôsobom merania

Medzi najväčšie problémy spojené s touto zmenou je vykonávanie technických kontrol vozidiel v zlých poveternostných podmienkach. Sneh či mokrá vozovka značne ovplyvňuje priľnavosť vozidla a tým aj hodnoty zbrzdenia (vozidlo sa ľahšie dostáva do šmyku). S tým majú problém predovšetkým stanice technickej kontroly, ktoré nemajú dostatočné podmienky na vykonávanie jazdných skúšok vo všeobecnosti a nie to ešte v prípade zlých poveternostných podmienok. Ak STK nedokáže zabezpečiť podmienky pre správne vykonanie kontroly bŕzd, musí vyhodnotiť vozidlo ako nespôsobilé alebo kontrolu nevykonať vôbec. V našej STK robíme všetko preto aby bolo možné jazdnú skúšku vykonať. V našom areáli sme vytvorili plochu, ktorá zabezpečuje čo najlepšie podmienky pre výkon jazdnej skúšky. V zimných mesiacoch využívame mechanizáciu na odstránenie snehu z povrchu vozovky a zároveň ju posýpame soľou pre vytvorenie ideálnych podmienok pre úspešný výsledok kontroly bŕzd. Čistenie zabezpečujú naši zamestnanci už od skorých ranných hodín a v čase otvorenia prevádzky je všetko prichystané. 

Aplikácia mSTK však nie je dokonalá. V niektorých prípadoch, aj za splnenia všetkých podmienok merania, aplikácia test nevyhodnotí a je nutné ho opakovať viackrát. Vďaka nášmu snaženiu sme boli schopní v období od 1.1.2021 uskutočniť jazdnú skúšku bŕzd na všetkých vozidlách, ktoré si pre vykonanie technickej kontroly vybrali našu STK. Aj to je dôkazom, že sa našim zákazníkom snažíme poskytnúť čo najvyššiu úroveň a variabilitu služieb.

Sme tu pre Vás.

STK NIGOL 

Zdroj: http://testek.sk/PDF/problemy-jazdna-skuska.pdf, http://testek.sk/PDF/Clanok-porovnanie-mSTK-XLmeter.pdf